Ulanyş şertleri sahypasy

          Ulanyjy Ylalaşygy

 

1.    Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy bilen dolanyşygy gadagan edilen harytlary ýa-da hyzmatlary platformada ýerleşdirmek gadagan

2.    Size degişli bolmadyk başga biriniň harydyny we hyzmatyny platfomada ýerleşdirmek gadagan

3.    Platformadan peýdalanýan wagtyňyz başga bir telefon belgi, e-poçta ýa-da salgy görkezmek gadagan

4.    Ýazgylarda hapa paýyş sözleri ulanmak gadagan

5.    Her bir ulanyjy öz goýýan harytlary we maglumatlary üçin doly jogapkärçilik çekýändir

6.    Onlaýn söwda platformanyň kadaly işlemegine päsgel bermek ýa-da päsgel berýän haýsydyr bir enjam ýa-da kompýuter programmasyny ulanmak gadagan.

 

Adminstrasiýa hukuklary

 

1.    Internet söwda platformasynda goýulan harytlary we hyzmatlary 24 sagadyň dowamynda barlap tassyklamak, eger-de haryt ya-da hyzmat saýtyň düzgünnamasyna gabat gelmese tassyklamazlyk hukugy bardyr 

2.    Administrasiýa ulanyjylaryň platformadaky maglumatlaryna jogapkärçilik çekenok we şu platforma arkaly söwda ylalaşygyny eden ýa-da etjek bolýan taraplaryň hukuk gatnaşyklaryna goşulyşmaýar.

3.    Harytlar üçin töleg amallary geçirilen wagty näsazlyk çykan ýagdaýynda administrasiýa jogapkärçilik çekmeýär.

4.    Platformada bar bolan goşmaça tölegli hyzmatlary goşmak bilen käbir hyzmatlary bermek üçin Administrasiýa üçünji taraplary çekmäge haklydyr

5.    Administrasiýa şu platformanyň düzgünleri Ulanyjy tarapyndan bozulan ýagdaýynda, ulanyja internet söwda platformasynyň hyzmatlaryny ulanmaga gadagan etmek hukugy bardyr;

 Şu platformany ulanmagyňyz ýokardaky şertleri doly derejede kabul etýändiginiziň şaýadydyr.